دیار کتاب

کپنهاگ – دانمارک

انتشارات دیار کتاب در سال ۱۹۸۹ در دانمارک تاسیس شده است.

از تازه‌های این نشر:

چاپِ مجموعه‌داستانِ «لالی» از بهرام حیدری بعد از ۳۹ سال در دانمارک.

  این مجموعۀ اخیراً بازنویس‌شده که در آن حجم به حدودِ دوبرابرِ چاپِ اوّل رسیده و به حکمِ پختگی و دانشِ بیشتر  غَنا و غِنا نیز در آن به تقویتِ سرشار رسیده، کتابی است که در طولِ چند نسل کتابِ بالینی بوده و نیازی به معرّفیِ بیشتر ندارد…

  بهرام حیدری نویسندگی را از بیش از نیم‌قرنِ قبل ـ یعنی از دهۀ چهل ـ آغاز کرد. او که خودش بختیاری است و زادۀ مسجدسلیمان در جنوبِ غربی است، همواره ما را به آن دیار می‌بَرَد و وجوهِ مختلفِ زندگیِ مردمان و گستریدۀ فرهنگِ بس غنی و رنگین‌شان را به چشمِ ذهن و روان‌مان می‌رسانَد…

  «ایستگاهی برای آرَمیدن» آخِرین داستانِ بلند بهرام حیدری است. در تاریخِ ادبیّات ایران و جهان، این اثر برای اوّلین‌بار با بیانی روشن و مُدَلَّل  ما را با واقعیّاتِ سیاهِ سیاهکار و تباهکارِ قرآن و اسلام و عملکردشان در طیّ ِ قرون و اعصار آشنا می‌کند، همانطور که به ماهیّتِ سایرِ ادیانِ یکتاپرست و کارنامۀ اعمالشان می‌پردازد، همانطور که به اثباتِ عدمِ وجودِ «خدا» و ناممکنیِ موجودیّتِ «خدا» سر می‌کَشَد و باز همانطور که محتوایش محتوای همۀ «مهمّات» است…

  هر ایرانیِ باسوادی، چه خاص و چه عام، «باید» این کتاب را بخوانَد و در حدّ‌ِ امکان آنرا برای بی‌سوادان بخوانَد تا به آن امرِ اساسیِ بیحدشریف و جانشین‌ناپذیری خدمت کند که امرِ به‌دُورانداختنِ «خدا» و دیانت است و امرِ جایگزین‌کردن انسانِ با دانش و در نتیجه «باوجدان» بجای انسانِ کنونی است…

جشن یکنفره، مجموعه داستان،مسعود کدخدایی.  جشن یک‌نفره پس از انتشار مجموعه داستان موفق هیچ اتفاقی برای من نمی‌افتد دومین مجموعه داستان مسعود کدخدایی است.

مسعود کدخدایی در نوشته‌هایش با نثر و زبانی ساده، روان و طنزآمیز خواننده را به ژرفای دشوارترین و پیچیده‌ترین موقعیّت‌ها و رابطه‌های انسانی می‌برد.

سایت دیارِ کتاب:

www.diyareketab.wordpress.com

تلفن:

۰۰۴۵۲۰۸۴۵۰۶۵